SMILES….

1

  

2

  

3

  

456  

7

  

8

9

10